Persian Group

اگر شما فارسی صحبت میکنید، از شما با کمال میل دعوت میکنیم در کلیسای بینالمللی بن در مراسم, پرستشها و جشنهای ما شرکت کنید از آشنا شدن با هموطنان و فارسی زبانان خوشحال میشویم و به امید اینکه شما را در جلسه بعدی ببینیم

Contact

CLW Bonn